prof. dr hab. n. farm.
Anna Bogucka-Kocka

Kierownik Katedry i Zakładu Biologii z Genetyką Uniwersytetu Medycznego; obecnie prowadzi badania nad regulacją zmian w poziomach ekspresji genów związanych z apoptozą, zjawiskiem oporności wielolekowej i chorobą Alzheimera. Wice-prezes Lubelskiego Towarzystwa Wspierania Nauk Farmaceutycznych, Członek Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego, Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, przewodnicząca Sekcji Nauk Farmaceutycznych Komisji Nauk Medycznych PAN Oddział w Lublinie.

prof. dr hab.
Jacek Dąbała

Profesor zwyczajny, pisarz, scenarzysta i były dziennikarz radiowo-telewizyjny. Kieruje Katedrą Warsztatu Medialnego i Aksjologii na KUL. Wykładał komunikowanie w medycynie na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie i Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Jako ekspert stale komentuje i analizuje problematykę związaną z mediami, komunikowaniem, filmem i literaturą. W ostatnich latach zajmuje się audytem jakości mediów, w tym między innymi myśleniem, głupotą i warsztatem dziennikarskim. 

Ewa Sosnówka-Tkaczyk

MBA- zawodowy project manager i fundraiser. Do 20 lat zajmuje się pozyskiwaniem środków pozabudżetowych dla instytucji publicznych i ngo. Specjalizuje się w projektach rozwojowych, naukowych i badawczo-naukowych dla szkolnictwa wyższego, głownie z funduszy strukturalnych. We współpracy z zespołami projektowymi  pozyskała i wdrożyła projekty o łącznej wartości ponad 380 mln zł. Wykładowca w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

prof. dr hab. n. med.
Jacek Gronwald

Specialist in gynaecology-obstetrics and clinical genetics. 2008-2016 Dean of the Faculty of Medicine, Biotechnology and Laboratory Medicine of Pomeranian Medical University. Regional Consultant in Clinical Genetics. Scientific focus: cancer genetics; risk estimation, prevention and treatment of hereditary breast and ovarian cancer. Author and coauthor of over 250 papers mainly in field of cancer genetics with IF over 1600, cited over 21000 times, and h-index 68 (Google Scholar).

prof. dr hab.
Małgorzata Karwatowska

Autorka ponad 200 publikacji (w tym 6 monografii) poświęconych językowemu obrazowi świata utrwalonemu w tekstach młodzieży (zwłaszcza rozumieniu pojęć aksjologicznych), lingwistyki płci, etyki słowa oraz dydaktyki szkolnej i uniwersyteckiej. Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i kierownik Katedry Edukacji Polonistycznej.

ks. dr hab. prof. uczelni
Andrzej Kiciński

Teolog i pedagog. Łączy pracę naukową ze wsparciem duchowym osób z niepełnosprawnością intelektualną lub/i z ASD. Ekspert wielu komisji krajowych i międzynarodowych w zakresie edukacji religijnej osób z niepełnosprawnością.

prof. dr hab. n. med.
Andrzej Kochański

Andrzej Kochański, specjalista genetyki klinicznej i laboratoryjnej, specjalizuje się w neurogenetyce klinicznej i molekularnej chorób nerwowo-mięśniowych, wykładowca WUM i UKSW, konsultant krajowy w dziedzinie genetyki klinicznej; profesor genetyki PAN.

prof. dr hab. n. med.
Janusz Kocki

Kierownik Katedry Genetyki Medycznej i Zakładu Genetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie; konsultant wojewódzki w dziedzinie genetyki klinicznej. Od wielu lat współpracuje z pozarządowymi organizacjami samopomocowymi rodziców dzieci z różnymi chorobami genetycznymi – dzięki społecznemu zaangażowaniu wiele organizacji uzyskało projekty finansujące ich działalność.

dr hab. prof. uczelni
Małgorzata Latoch-Zielińska

Autorka ponad 100 publikacji z edukacji humanistycznej, ewaluacji i diagnostyki szkolnych osiągnięć uczniów, e-learningu, wykorzystania ITC w procesie kształcenia. Członek m.in. Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, przewodnicząca Sekcji Psychologii Klinicznej i Edukacji Zdrowotnej Oddziału PAN w Lublinie. Pracownik naukowo-dydaktyczny  Katedry Edukacji Polonistycznej w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Dr hab. n. med. prof. Ifps
Monika Ołdak

Lekarz i diagnosta laboratoryjny, specjalista genetyki klinicznej i laboratoryjnej genetyki medycznej, doktor habilitowana nauk medycznych, kierownik Zakładu Genetyki Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Bada uwarunkowania genetyczne i molekularne chorób narządów zmysłów, łącząc swoje doświadczenie z zakresu genetyki człowieka, najnowsze techniki analizy DNA i rozwijając nowe modele zwierzęce i komórkowe.

Joanna Matuszewska

Rehamenadżer w Centrum Chorób Piersi (BCU) Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Ukończyła studia w zakresie zarządzania kompleksową rehabilitacją na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. W szpitalu GUMed jest członkiem konsylium, które odpowiada za leczenie pacjentów z diagnozą choroby onkologicznej. Przygotowuje indywidualne plany rehabilitacji kompleksowej dla osób zagrożonych niepełnosprawnością i wykluczeniem społecznym

dr hab. prof. UMCS
Iwona Morawska

Autorka i recenzentka licznych publikacji z zakresu kształcenia polonistycznego; współorganizatorka i uczestniczka wielu konferencji naukowych; pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Edukacji Polonistycznej w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; autorka warsztatów i szkoleń metodycznych dla nauczycieli języka polskiego i języka polskiego jako obcego; Zespołu Dydaktycznego Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN oraz Komisji Etyki Komunikacji Polskiej Akademii Umiejętności;

dr hab. inż. arch.
Natalia Przesmycka

Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej (2003) oraz Master of European Urban Design, (European Urban Design Laboratory Tilburg 2007). Od 2004 roku zatrudniona na Politechnice Lubelskiej na Wydziale Budownictwa i Architektury. Czynny zawodowo architekt – członek Lubelskiej Okręgowej Izby Architektów RP.  Zainteresowania naukowe dotyczą projektowania uniwersalnego, funkcjonowania współczesnych przestrzeni publicznych przeobrażeń układów urbanistycznych i rozwoju przestrzennego miast, oraz architektury obiektów służby zdrowia.

dr. hab. n. med.
Ewa Rudnicka-Drożak

Specjalista medycyny ogólnej zdrowia publicznego, medycyny rodzinnej. Kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Konsultant Wojewódzki w dziedzinie medycyna rodzinna. Członek Zarządu Głównego Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce i Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej. Prezes Oddziału Lubelskiego PTMR.

Jolanta Masiak

prof. uczelni dr hab. n. med.
Jolanta Masiak

Specjalista psychiatra; specjalista terapii środowiskowej. Kierownik II Kliniki Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej Uniwersytetu Medycznego
w Lublinie.

Kierownik Samodzielnej Pracowni Badań Neurofizjologicznych Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Główne tematy naukowe: neurofizjologia i genetyka zaburzeń psychicznych: uzależnień od substancji i behawioralnych, zaburzeń lękowych, nastroju, psychotycznych.

 

Ewa Zuba-Surma

prof. dr hab.
Ewa Zuba-Surma

Prof. dr hab. Ewa Zuba-Surma jest liderem grupy badawczej w Zakładzie Biologii Komórki na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii oraz Kierownikiem Laboratorium Biotechnologii Komórek Macierzystych w Małopolskim Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Opublikowała ponad 100 artykułów w renomowanych czasopismach w obszarze badań komórek macierzystych i kardiologii oraz jest współautorką patentów i zgłoszeń patentowych. Zajmuje się badaniami właściwości biologicznych różnych populacji komórek macierzystych i ich pochodnych, w tym prowadzi badania translacyjne mające na celu optymalizację ich przyszłych aplikacji terapeutycznych. Prowadzi projekty naukowe i wdrożeniowe finansowane przez m.in. NCN i NCBR. Współpracuje z licznymi ośrodkami naukowymi w Polsce, Europie i USA.

prof. dr hab. n. med.
Tomasz Żarnowski

Profesor zwyczajny, Kierownik Katedry i Kliniki Diagnostyki i Mikrochirurgii Jaskry UM w Lublinie, Konsultant województwa lubelskiego w dziedzinie okulistyki; autor łącznie 439 prac, w tym 196 pełnych prac oraz ponad 234 streszczeń zjazdowych. Uczestnictwo w wielu konferencjach i kongresach, prace kandydata były prezentowane na 70 zjazdach, sympozjach, konferencjach i kongresach naukowych, w tym na międzynarodowych (ponad 100 doniesień) i krajowych (ponad 100 doniesień).Jego zainteresowania kliniczne obejmują takie obszary jak zachowawcza i chirurgiczna terapia jaskry, Anty-VEGF-y, Chirurgia zaćmy, Genetyka jaskry, neuroprotekcja, padaczka eksperymentalna

 

Projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwąa „DIALOG” w latach 2019-2020