I. REGULAMIN I POSTANOWIENIA OGÓLNE – NAUKA BEZ BARIER –  V OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA. GENOM. MEDYCYNA PERSONALIZOWANA, WARSZAWA – LUBLIN, 19.11.2020

 

 1. Regulamin Konferencji: „Nauka bez Barier –  V Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Genom. Medycyna Personalizowana, Warszawa – Lublin, 19.11.2020” zwanej dalej Konferencjąokreśla kwestie dotyczące uczestnictwa w Konferencji.
 2. Organizatorami Konferencji są: Fundacja na Rzecz umacniania Więzi Rodzinnych
  i Społecznych we współpracy z Polską Akademią Nauk.
 3. Organizatorzy Konferencji zastrzegają sobie prawo do decyzji o Instytucjach Współorganizujących Konferencję.
 4. Głównym celem Konferencji jest popularyzacja nauki i działalności naukowej wśród wszystkich osób, które zarejestrują się na stronie Konferencji medycynapersonalizowana.online.
 5. Przewodniczący Konferencji to osoba zgłaszająca formę popularyzacji nauki i/ lub działalności naukowej zaakceptowaną przez Organizatorów i odpowiedzialna za przygotowanie i przeprowadzenie projektu.
 6. Uczestnik Konferencjito każda, zalogowana na platformie medycynapersonalizowana.online, osoba w czasie trwania Konferencji.
 7. Miejsce organizacji Konferencjioznacza platformę medycynapersonalizowana.online, gdzie odbywa się Konferencja.
 8. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za uczestników w czasie trwania Konferencji ani za treści przedstawiane w czasie Konferencji.
 9. Udział w Konferencji oznacza jednocześnie bezwzględną akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

 

II. UCZESTNICTWO W KONFERENCJI

 

 1. Udział w Konferencji jest bezpłatny – dotyczy wykładów i posterów prezentowanych w czasie Konferencji.
 2. W Konferencji mogą brać udział zarówno osoby indywidualne, jak i grupy zorganizowane.
 3. Udział w Konferencji wymaga wcześniejszej rejestracji przez uczestnika na stronie internetowej Konferencji, a informacja o tym widnieje na stronie Konferencji medycynapersonalizowana.online.
 4. W związku z rejestracją na stronie Konferencji pobierane są dane osobowe od osób dokonujących rejestracji wyłącznie w postaci adresu e-mail.
 5. Dane osobowe zwarte w formularzu zgłoszeniowym przekazywane są przez osobę zgłaszającą dobrowolnie. Ich przekazanie jest niezbędne do realizacji celu przetwarzania, tj. rejestracji i udziału w Konferencji.
 6. Organizator: Fundacja na Rzecz umacniania Więzi Rodzinnych i Społecznych; w zakresie organizacji Konferencji oraz przetwarzania danych jej uczestników posiada status administratora i jako administrator zbioru danych osobowych. Dane są przetwarzane z zachowaniem wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw.: Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych/RODO). Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rejestracji udziału w Konferencji oraz jego organizacji, a także celach statystycznych i archiwalnych, jak również ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby zainteresowanej udziałem w Konferencji, czyli 6 ust. 1 pkt a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.
 7. Zgromadzone dane nie będą przedmiotem udostępniania podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, w tym takich, z którymi Główny Organizator zawrze stosowne umowy, np. w związku z korzystaniem z usług zewnętrznych, m.in. w zakresie IT, nie będą również przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Będą one przetwarzane w okresie realizacji Konferencji, a także archiwizacji dokumentacji po zakończeniu Konferencji, zgodnie z przepisami prawa i procedurami Organizatora, zaś w przypadku ewentualnych roszczeń w okresach wynikających z przepisów prawa powszechnego. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia danych, odwołania udzielonej zgody w dowolnym momencie, co będzie skutkować brakiem możliwości udziału w Konferencji, przy czym nie będzie miało wpływu na legalności operacji przetwarzania wykonanych przed odwołaniem zgody, może także – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa –żądać ograniczenia przetwarzania danych, lub złożyć sprzeciw wobec ich przetwarzania, ma prawo również złożyć skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu poza wskazanymi powyżej, nie będą w oparciu o nie podejmowane jakiekolwiek decyzje w sposób zautomatyzowany, nie będą one podlegały profilowaniu.
 8. Organizator Konferencji jako administrator danych wyznaczył osobę nadzorującą obszar przetwarzania danych osobowych, z którą można skontaktować się pod wskazanym adresem  kontaktowym fundacja@neuronplus.pl.
 9. Wydarzenie jest skierowane do osób pełnoletnich.
 10. W trakcie Konferencji zakazuje się bez zezwolenia organizatorów jakiejkolwiek działalności handlowej, zarobkowej, promocyjnej, reklamowej lub agitacji politycznej.
 11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do usunięcia każdego uczestnika z platformy medycynapersonalizowana.online, gdzie odbywa się Konferencja, który narusza postanowienia niniejszego regulaminu (postanowienia pkt. 10), zasady kultury osobistej lub przeszkadza innym uczestnikom Konferencji w udziale i odbiorze treści konferencyjnych.

 

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu oraz programie Konferencji bez podania przyczyny. Informacje w tym zakresie będą umieszczone na stronie Konferencji.
 2. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów.
 3. Niniejszy Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej Konferencji pod adresem medycynapersonalizowana.online.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.

Projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwąa „DIALOG” w latach 2019-2020